આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તુરિયાનાં પાન પર ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ- શ્રી. ચંદન પાચોરે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય- ફલોનીકામીડ 50% ડબ્લ્યુજી @ 8 જીએમ/પંપનો છંટકાવ કરવો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
414
7
સંબંધિત લેખ