આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
તલના ભૂતિયા ફૂદાની ઇયળ
મોટી ઇયળો હાથથી વીણી લીધા પછી ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઇસી અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૦ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
213
4
અન્ય લેખો