સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
તરબૂચ અને ટેટી ના ફળ ફાટવાનું કારણ અને ઉપાય !
ખેડૂત ભાઈઓ, આજ ના કૃષિ જ્ઞાન વિડીયો માં તરબૂચ અને ટેટી ના ફળ ફાટવાના શું છે કારણો અને તેના નિયંત્રણ ના જરૂરી ઉપાયો જેથી નુકશાન થાય ઓછી અને આવક મળે વધુ. તો શું છે પૂર્ણ માહિતી જાણીયે આ કૃષિ જ્ઞાન વિડીયો માં.
10
1
અન્ય લેખો