આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તડબૂચના પાકમાં ચુસીયા જીવાતનો પ્રકોપ
ખેડૂત નામ: શ્રી પ્રસાદ રાજ્ય: આંધ્રપ્રદેશ સલાહ: ચુસીયા જીવાતના નિયંત્રિત માટે પીળા સ્ટીકી ટ્રેપ પ્રતિ એકરે 7 થી 8 સ્થાપિત કરવા.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
117
1
અન્ય લેખો