આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળીમાં બ્લાઈટનો પ્રકોપ
ખેડૂતનું નામ-શ્રી. સ્વપ્નીલ પાટીલ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય-ડેલ્ટામેથ્રીન @ 2 મિલી અને મેનકોઝેબ @ 2 ગ્રામ પ્રતિ લીટર પાણીનો છંટકાવ કરવો.
ગમ્યું? તો પીળા રંગનો અંગુઠો/લાઈક દબાવો અને પછી શેયર કરો.
422
0
અન્ય લેખો