આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળીના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂતનું નામ - શ્રી અનિકેત મહાદિક રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 20:20:20 @ 75 ગ્રામ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ પ્રતિ પંપ 15 ગ્રામ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
226
22
અન્ય લેખો