ડાંગરમાં ગલત આંજીયો !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડાંગરમાં ગલત આંજીયો !
ખેડૂત નું નામ: પ્રભુદયાલ. રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ. સલાહ : પીક્સીસ્ટ્રોબિન 7.05% + પ્રોપિકોનાઝોલ 11.7% એસસી @ 400 મિલી પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
25
6
અન્ય લેખો