આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડાંગરના પાકમાં કરમોડી
ખેડૂત નામ - શ્રી કૃણાલ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - કાર્બેન્ડાઝિમ 50% ડબલ્યુપી @ 200 ગ્રામ પ્રતિ 300 લિટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
150
33
અન્ય લેખો