ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટા માં સારો વિકાસ મેળવો સાથે ઈયળ નો કરો ખાત્મો !
ટામેટા ના સારા વિકાસ માટે જમીન ના ચકાસણી ના આધારે ખાતર નો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે,જેથી ખાતર ખર્ચ ઘટાડી શકાય. પાકને ઝડપી વિકાસ માટે દ્રાવ્ય ખાતર 19:19:19 @75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. જો તમે પાક ડ્રિપ માં કર્યો હોય તો આ જ દ્રાવ્ય ખાતર @3 કિલો પ્રતિ એકર મુજબ આપવું. હવે જયારે પાક ફૂલ અવસ્થાએ આવે છે ત્યારે 13:00:45 @ 75 ગ્રામ + સૂક્ષ્મ પોષકતત્વો @15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. આ વાત તો થઇ પાક પોષણ ની હવે આપણે જાણીશું પાક ઉત્પાદન પર સીધી જ અસર કરતી ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ વિષે. • હેક્ટરે 40 જેટલા ફેરોમોન ટ્રેપ્સ ગોઠવવા. • બ્યુવેરિયા બેઝીઆના, ફૂગ આધારિત દવા 40 ગ્રામ પ્રતિ 10 લી. પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો. • ઉપદ્રવ વધતો જણાય તો ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ 18.5 એસસી 3 મિલિ અથવા ફ્લુબેન્ડીયામાઇડ 20 ડબલ્યુજી 2.5 ગ્રામ અથવા નોવાલ્યુરોન 10 ઇસી 15 મિલિ પ્રતિ 10 લિટર પાણીમાં ઉમેરી જરૂરીયાત મુજબ વારાફરતી છંટકાવ કરવો. • છંટકાવ અને વિણી વચ્ચે ભલામણ દિવસોનો ગાળો સાચવવો. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
22
8
સંબંધિત લેખ