ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ટામેટા/વેલાવાળી શાકભાજી માં ફૂલ ખરવાં
વાતાવરણમાં બદલાવને કારણે જો ટામેટા અને વેલાવાળી શાકભાજીનાં ફૂલો ખરતા હોય તો,ફૂલની દાંડી ઉપર ફૂગની તપાસ કરવી અને બેનોફીટ ફૂગનાશક1-2ગ્રામ/લીટર છાંટવું.
77
8
સંબંધિત લેખ