ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
વીડીયોNew agri update
જૂઓ, આપે કરેલ દિવેલાના પાકમાં ઘોડિયા ઇયળ તો નથીને, જણાય તો પગલાં ભરો
ખેડૂત મિત્રો, દિવેલા નો પાક ખેતર માં સરસ મલકાઈ રહ્યો હશે ! પરંતુ જો તેના પર દિવેલાની દુશ્મન ઈયળ એટલે કે ધોડિયા ઈયળ ખુબ જ નુકશાન કરે છે આ ઈયળ ના નુકશાન ને કેવી રીતે નિયંત્રણ કરી શકાય તે જાણવા માટે આ વિડીયો ને અવશ્ય જુઓ અને અન્ય ખેડુ મિત્રો ને શેર કરો. દવા નું નામ આ મુજબ છે: એમામેક્ટીન બેંઝોએટ ૫ % SC ૪ ગ્રામ અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લિ પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવાનું ચૂકતાં નહિ.
વિડીયો સંદર્ભ: New agri update આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
40
5
સંબંધિત લેખ