આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
જીરુમાં મોલોનું નિયંત્રણ
મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ એસએલ ૧૦ મિ.લિ. અથવા કિવનાલફોસ ૨૫ ઇસી ૨૦ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
698
5
અન્ય લેખો