આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
જીરુમાં ભુકીછારનું નિયંત્રણ
જો જીરુમાં સફેદ ફૂગનો ( ભૂકી છરાનો )ઉપદ્રવ હોય તો સલ્ફર પાવડર @ ૩૦ ગ્રામ/પંપ પ્રમાણે છંટકાવ કરવો જોઈએ.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
410
1
અન્ય લેખો