આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જીરાના સ્વસ્થ પાક માટે સંકલિત ખેતર સંચાલન.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. ચંપકભાઈ ખંભાલિયા રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - પ્રતિ પમ્પ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
2002
2
અન્ય લેખો