આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જામફળ પર ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ- શ્રી. ચેતન પાટીલ રાજ્ય- કર્નાટક સલાહ- સ્પિનોસેડ 45% SC@ 7 મિલી પ્રતિ પંપનો છંટકાવ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
415
5
અન્ય લેખો