આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
જામફળની ફળમાખી માટે દવા
ફળને સમયસર ઊતારી લો અને લીમડા આધારિત તૈયાર દવા ૧૦ (૧ ઇસી) થી ૪૦ (૦.૧૫ ઇસી) મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરો.
165
11
અન્ય લેખો