બજાર ભાવhttp://agmarknet.gov.in
જાણો, ભાઈબીજ ના 'દિ એ કેવા રહ્યા બજારભાવ !
"પાક ના બજાર ભાવ જાણો અને યોગ્ય ભાવે તમારી ખેત પેદાશ ને વેચો. સંદર્ભ : Agmarknet. આ બજાર ભાવની માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
135
21
અન્ય લેખો