એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જાણો, પપૈયામાં મિલિબગ્સ ક્યારે પહેલી વાર ભારતમાં જોયા
આમ તો આ જાતના મિલિબગ્સ અમેરિકામાં હતા જ પણ ત્યાંથી ગમે તે રસ્તે ભારતમાં અને અન્ય દેશોમાં ફેલાયા. આ જાતના મિલિબગ્સ સૌ પ્રથમવાર તામિલનાડુ રાજ્યમાં સને ૨૦૦૮માં નોંધવામાં આવ્યા અને ત્યાંથી અન્ય રાજ્યોમાં ફેલાઇ જતા પપૈયા માટે ખતરો ઉભો થયો. આ જીવાતથી લગભગ ૬૦ થી ૮૦ ટકા જેટલું વાડીમાં નુકસાન થાય છે. નિયંત્રણ માટે જંતુનાશકોનો વિવેક પૂર્વક ઉપયોગ કરવો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
22
10
અન્ય લેખો