સલાહકાર લેખઇન્ડિયન એગ્રીકલ્ચર પ્રોફેસનલ્સ
જમીન ચકાસણી માટે નમૂના લેવાની રીત
• જમીન ચકાસણી માટે નમૂના કેવી રીતે લેવા? • ક્યાં વિસ્તારોમાંથી જમીનના નમૂના પસંદ કરવા જોઈએ? • જમીન ચકાસણી સંબંધિત માહિતી અને તેના ઉપયોગ. • આ તમામ વિશે જાણવા માટે આ વિડિયો અવશ્ય જુઓ. સંદર્ભ: ઇન્ડિયન એગ્રીકલ્ચર પ્રોફેશનલ્સ આવી માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂતમિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
227
1
અન્ય લેખો