આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચુસીયા જીવાતના નુકશાનના કારણે જામફળની વૃદ્ધિ પર અસર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. કિશોર રાજ્ય- આંધ્ર પ્રદેશ સોલ્યુશન - ફલોનીકામાઇડ 50% WG @ 8 ગ્રામ પ્રતિ પંપ પ્રમાણે છંટકાવ કરવો જોઈએ.
315
5
અન્ય લેખો