આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચુસીયા જીવાતના ઉપદ્રવના કારણે કાકડીની વૃદ્ધિ અસરગ્રસ્ત થાય છે
"ખેડૂતનું નામ - શ્રી તુષાર નવલે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય- પ્રતિ પમ્પ થાયોમેથોક્ઝામ 25 WG @ 10 ગ્રામ અને, પ્રતિ એકર હ્યુમિક એસિડ 90% @ 500 ગ્રામ ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઈએ. "
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
152
1
અન્ય લેખો