આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
ચાફટ કટર નો ઉપયોગ
ચારાનો બગાડ અટકાવવા માટે ચારા ને બે થી ત્રણ સેમી ના ટુકડા કરીને પશુ ને નીરણ કરવું જોઈએ. આ રીતે ટુકડા કરેલ ચારો પશુ આસાનીથી ખાઈ શકે અને ચારા નો બગાડ અટકે.
આ માહિતીને લાઈક અને શેર કરો.
290
1
અન્ય લેખો