આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચણાના પાકના સારા વિકાસ માટે સૂક્ષ્મપોષક તત્વોની જરૂરીયાત
ખેડૂતનુ નામ : શ્રી દ્યાનેશ્વર વાગોડે રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર સૂચન : 20 ગ્રામ પ્રતિ પમ્પના માપથી સૂક્ષ્મપોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો.
417
1
અન્ય લેખો