ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ઘાસચારાના રજકામાં પાન ખાનાર ઇયળનું નિયંત્રણ
દવાના રહી જતા અવશેષોને ધ્યાને રાખીને બીટી આધારિત પાવડર ૧૦ ગ્રા અથવા બુવેરિયા બેસીઆના, ફૂગ આધારિત દવા ૪૦ ગ્રા પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરો.
328
1