જૈવિક ખેતીAgri safar
ઘરે જ બનાવો જૈવિક કીટ નાશક !
ખેડૂત મિત્રો, કીટનાશક દવા તમે પણ જાતે જ બનાવી શકો છો કેવી રીતે જાણવું છે તમારે ? ચિંતા ના કરો ઉપર આપેલ વિડીયો જુઓ અને જૈવિક કીટનાશક ઘરે જ બનાવવાની સંપૂર્ણ રીતે જાણો, અને હા, મોટા ભાઈ, આ કીટનાશક બનાવવાની પધ્ધતિ ને તમારા સુધી જ ના રાખતાં તમામ ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
સંદર્ભ : Agri Safar. જૈવિક વિડીયો માહિતી ને લાઈક કરી નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
214
32
અન્ય લેખો