ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ઘઉમાં મધીયાનું નિયંત્રણ
જો ઘઉંમાં મધીયાનો પ્રકોપ થાય તો તાત્કાલિક ઇમીડાકલોપ્રીડ 10મિલી/પમ્પ નો છંટકાવ કરવો જોઈએ.જો મધીયાનો પ્રકોપ નિયંત્રણમાં નહિ આવે તો તે ઉપજ ઉપર ખરાબ રીતે અસર કરે છે.
415
1
સંબંધિત લેખ