સ્માર્ટ ખેતીDear Kisan
ઘઉં માં વપરાતી 2 4D વિષે ની સંપૂર્ણ વપરાતી નીંદામણનાશક!
ખેડૂત મિત્રો, શું તમે ઘઉં માં વપરાતી નિંદામણનાશક 2 4D વિષે સંપૂર્ણં માહિતી જાણો છો કે કેટલાંક પ્રકારની આવે છે શું તમે તેના છંટકાવ થી પાક પર કેવી અસર થાય છે એ જાણો છો ? શું કાળજી રાખવી એ પણ આ વિડીયો માં સંપૂર્ણ માહિતી મળી રહેશે તો જુઓ અને જાણો કેટલીક અજાણી વાતો.
27
10
અન્ય લેખો