ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ
ઘઉં માં નિંદામણ નિયંત્રણ અને કેવી રીતે નીંદણ અટકાવ કરવો !
નિંદામણ નાશક નું નામ નિંદામણનાશક નું પ્રમાણ (ગ્રામ સક્રિય તત્વ/ હે.) બજારૂ નિંદામણનાશક નું પ્રમાણ ( ગ્રામ/ હે.) વાવણી બાદ છંટકાવ કરવાનો સમય ક્લોડીનાફોપ પ્રોપારજીલ ( ૧૫% ) + મેટસક્યુરોન મિથાઈલ ( ૧% ) WP ( વેસ્ટા ) 60+4 400 25-30 દિવસે ફેલાવો અટકાવવા માટેના પગલાં : 👉 સંપૂર્ણ કહોવાયેલ છાણિયું ખાતર વાપરવું 👉ગુલ્લીદંડા તેમજ અન્ય નીંદણના બીજમુક્ત બિયારણની પસંદગી કરવી 👉બીજની વાવણી પહેલા બિયારણ ચાળી નીંદણના બીજ બાળીને નાશ કરવો 👉ગુલ્લીદંડા નીંદણ ધરાવતા ખેતરનો ઘઉંનો બિયારણ તરીકે ઉપયોગ કરવો નહીં 👉ખેતરમાં ગુલ્લીદંડા જેવું નીંદણ આવી જ ગયું હોય તો બે - ત્રણ વર્ષ પાકની ફેરબદલી કરવી 👉શેઢા પાળા ઉપર ઉગેલ નીંદણના છોડને ફૂલ આવતાં પહેલા નાશ કરવો નીંદણનાશકના છંટકાવ વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો : 👉નીંદણનાશકનો છંટકાવ કરતાં પહેલાં પ્રેયર પંપ સ્વચ્છ પાણીથી બરાબર સાફ કરવો 👉નીંદણનાશકનું પ્રમાણ ભલામણ મુજબનું રાખવું જેથી નદણનું નિયંત્રણ સારી રીતે થઈ શકે 👉નીંદણનાશક જે સમયે છાંટવાની ભલામણ હોય તે જ સમયે છાંટવી. 👉પ્રિ-ઇમરજન્સ નીંદણનાશક નીંદણ ઉગતા પહેલા, જ્યારે પોસ્ટ-ઇમરજન્સ નીંદણનાશક નીંદણ ઉગ્યા બાદ છાંટવી 👉નીંદણનાશક છાંટતી વખતે જમીનમાં પુરતો ભેજ હોવો જરૂરી છે 👉નીંદણનાશક છાંટ્યા બાદ ૨૦-૨૫ દિવસ સુધી આંતરખેડ કરવી નહીં 👉નીંદણનાશકનો છંટકાવ પાછા પગલે ચાલીને કરવો જોઇએ 👉નીંદણનાશકના છંટકાવ માટે ખાસ પ્રકારની ફ્લેટફેન અથવા ફ્લડજેટ નોઝલનો ઉપયોગ કરવો 👉વધુ પવન હોય, કે ઝાકળ હોય ત્યારે નીંદણનાશક છાંટવી નહીં. 👉 કોઇપણ પાકમાં પિયતના પાણી સાથે નીંદણનાશક આપવી નહીં. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરો. એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડુ મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
31
8
સંબંધિત લેખ