આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ઘઉંમાં નીંદન નિયંત્રણ વ્યવસ્થા
ઘઉંમાં નિંદામણ નિયંત્રણ માટે મેટસલ્ફૂરાન મીથાઈલ ૨૦% WG વાવેતરના ૧૫-૨૦ દિવસ પછી છાંટવું જોઈએ.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
331
2
અન્ય લેખો