આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઘઉંમાં તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ માટે ભલામણ કરેલ ખાતરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. રૂપલાલ જાટ_x000D_ રાજ્ય - રાજસ્થાન_x000D_ ટિપ્સ - પ્રતિ પમ્પ 19:19:19 @ 100 ગ્રામ નો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
1019
0
અન્ય લેખો