આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઘઉંનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન કરેલું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. જી. એસ. ધાકડ રાજ્ય - મધ્યપ્રદેશ વિશિષ્ટતા - ખાતર અને રોગોનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
676
2
અન્ય લેખો