આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ઘઉંની બીજ માવજત કરી નથી અને હવે ઉભા પાકમાં ઉધઇ આવી ગઇ, શું કરશો?
ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઇસી દવા એક એકરે એક લીટર દવા પિયત સાથે જમીનમાં જવા દો.
332
1
અન્ય લેખો