ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઘઉંના મબલક ઉત્પાદન માટે ખાતર ભલામણ કરેલ માત્રામાં આપો.
ખેડૂતનું નામ- શ્રી. ર્ગુબચ્ચન સિંહ રાજ્ય- પંજાબ સૂચન- 50 કિ.ગ્રા. યુરિયા, 50 કિ.ગ્રા. 18:46, 50 કિ.ગ્રા. પોટાશ, 50 કિ.ગ્રા. નીમકેકનું મિશ્રણ કરો.
1563
11
સંબંધિત લેખ