આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઘઉંના મબલક ઉત્પાદન માટે ખાતર ભલામણ કરેલ માત્રામાં આપો.
ખેડૂતનું નામ- શ્રી. ર્ગુબચ્ચન સિંહ રાજ્ય- પંજાબ સૂચન- 50 કિ.ગ્રા. યુરિયા, 50 કિ.ગ્રા. 18:46, 50 કિ.ગ્રા. પોટાશ, 50 કિ.ગ્રા. નીમકેકનું મિશ્રણ કરો.
1563
11
અન્ય લેખો