આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઘઉંના પાકમાં મોલો-મસી નો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નામ: શ્રી આયુવ પટેલ રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: ક્વિનાલફોસ 25 ઇ.સી @ 400 મિલી 200 લિટર પાણી સાથે પ્રતિ એકર દરે પિયત સાથે આપવું.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
668
1
અન્ય લેખો