આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઘઉંના પાકનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ- શ્રી રાધેશ્યામ બંજારા રાજ્ય- મધ્યપ્રદેશ સલાહ - 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મપોષક તત્વો પ્રતિ પંપનો છંટકાવ કરો.
1686
2
અન્ય લેખો