આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઘઉંના પાકના સારા ઉત્પાદન માટે જરૂરી પોષક તત્વોનુ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનુ નામ:શ્રી રાધેશ્યામ તિવારિ_x000D_ રાજ્ય : ઉત્તરપ્રદેશ_x000D_ સૂચન : 19:19:19@100ગ્રામ પ્રતિ પમ્પ છંટકાવ કરવો.
1348
1
અન્ય લેખો