આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઘઉંના દાણા ના સારા વિકાસ માટે
ખેડૂત નામ: શ્રી વાલ્મિક કાંબરે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: 00:52:34 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
277
18
અન્ય લેખો