બાગાયતઅન્નદાતા
ગુટી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને નવા છોડ ઉગાડવાની માહિતી
1. આ પદ્ધતિ દ્વારા તમે જામફળ, દાડમ, લીચી વગેરેના રોપાઓ તૈયાર કરી શકો છો. 2. આ પદ્ધતિમાં ખૂબ કાળજી લેવી પડશે. 3. ગુટી બાંધવા માટે જમીન રોગ મુક્ત હોવી જોઈએ. 4. જમીનમાં પૂરતા પ્રમાણમાં ભેજ હોવો જોઈએ. 5. ગુટી પદ્ધતિનો ઉપયોગ માત્ર ચોમાસામાં થવો જોઈએ. 6. ગુટી બાંધવા માટે બધાં સાધનો તીવ્ર-ધારવાળા અને કાટ પ્રતિરોધક હોવા જોઈએ.
સંદર્ભ: અન્નદાતા આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
49
0
અન્ય લેખો