કૃષિ જુગાડકૃષિ જાગરણ
ખેડૂત નો જુગાડ ! બનાવ્યો વાવણી કરવાનો જુગાડ !
• ઓછા ખર્ચે પાક કેવી રીતે વાવવા તે જાણો. • લોખંડ ની સામાન્ય લારી પર બનાવેલ અદ્ભૂત જુગાડ. • સંપૂર્ણ ચાર્જ થયેલ મોટર વાહનના આગળના ભાગમાં લગાવવી જોઈએ. જેથી વાવણીની વ્યવસ્થા કરી શકાય. • વધુ જાણવા માટે આ વિડિયો સંપૂર્ણ જુઓ. સંદર્ભ - કૃષિ જાગsરણ આ કૃષિ જુગાડને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો અને તેમે કોઈ કૃષિ જુગાડ કર્યો હોય તો અમને શેર કરી આપો.
491
1
અન્ય લેખો