ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
કૃષિ જુગાડકૃષિ જાગરણ
ખેડૂતનું દિમાગ ! બનાવ્યો દેશી જુગાડ
• આ જુગાડ માં ખેડૂતે દવા છાંટવા માટે બળદ-ગાડાં નો ઉપયોગ કરેલ છે. • ચાસ ઉપર બળદગાડું ચાલતું જાય છે અને પાછળ એકથી વધુ ચાસ માં યોગ્યતા મુજબ ખેડૂત દવા છાંટી રહ્યાં છે. • ઓછા ખર્ચે અને ઓછા સમયમાં દવા છાંટવા માટે. સંદર્ભ: આ જુગાડ ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો અને તમે કોઈ ખેતી જુગાડ કર્યો છે અમને વિડીયો મોકલી આપો.
446
1
સંબંધિત લેખ