આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ખરીફ જુવારની સારી વૃદ્ધી માટે પોષક તત્વોનું વ્યવસ્થાપન
ખરીફ જુવારની સ્વસ્થ અને ઝડપી વૃદ્ધી માટે 100 કિગ્રા/હેક્ટેર યુરીયા, 50 કિગ્રા/હેક્ટેર DAP અને 50 કિગ્રા/હેક્ટેર MOP ખાતરની માત્રા આવશ્યક છે. વાવણી વખતે 100 કિગ્રા/હેક્ટેર યુરીયા, 50 કિગ્રા/હેક્ટેર DAP અને 25 કિગ્રા/હેક્ટેર MOP પાયાની માત્રામાં અને MOP ની
145
0
અન્ય લેખો