ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ક્રાયસોપર્લા ઇયળને ઓળખો
આ ફાયદાકારક પરભક્ષી કિટક છે જે પોચા શરીરવાળી જીવાતો જેવી કે મોલો, સફેદમાખી, તડતડિયા અને નાની ઇયળોનું ભક્ષણ કરે છે. મિત્રકિટક છે
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
116
0
સંબંધિત લેખ