વીડીયોAgri safar
કોબીજમાં હીરાફૂદા (ડીબીએમ) ઇયળનું સંકલિત નિયંત્રણ !
કોબીજના પાકમાં હીરાફૂદીની ઇયળ મુખ્ય નુકસાન કરતી જીવાત ગણાય છે. આ ઉપરાંત મોલો, પાન ખાનાર ઇયળ અને દડો કોરી ખાનાર ઇયળોનો ઉપદ્રવ જોવા મળતો હોય છે. આ જીવાત નું નિયંત્રણ કેવી રીતે કરી શકાય જાણીયે આ વિડીયો માં ...!
સંદર્ભ : Agri Safar. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરી નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
18
6
અન્ય લેખો