આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
કારેલામાં ફળમાખીના ટ્રેપ્સ
કારેલામાં ફળમાખીના ટ્રેપ્સ: ફળમાખીના લ્યુર ટ્રેપ્સ સામુહિક ધોરણે હેક્ટરે ૮ પ્રમાણમાં ગોઠવી ફળમાખીનો ઉપદ્રવ ઘટાડો.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
237
1
અન્ય લેખો