ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
વીડીયોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કાકડીમાં મોઝેક વાયરસ
કાકડીના પાકમાં મોઝેક વાયરસ લાગે છે, જેના નિયંત્રણ માટે એગ્રોસ્ટાર એગ્રી ડોક્ટરનો વિડીયો અવશ્ય જુઓ.
172
8
સંબંધિત લેખ