વીડીયોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કાકડીમાં મોઝેક વાયરસ
કાકડીના પાકમાં મોઝેક વાયરસ લાગે છે, જેના નિયંત્રણ માટે એગ્રોસ્ટાર એગ્રી ડોક્ટરનો વિડીયો અવશ્ય જુઓ.
172
8
અન્ય લેખો