આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કાકડીમાં પાન કોરિયાનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. બદ્રી લાલ ધાકડ રાજ્ય - રાજસ્થાન સૂચન - કાર્ટેપ હાઇડ્રાક્લોરાઇડ 50% એસપી @ 25 ગ્રામ નો પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
323
1
અન્ય લેખો