આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કાકડીના પાકમાં ચુસીયા જીવાતનો પ્રકોપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી ઉમેશ ચૌહાણ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: ઇમીડાક્લોપ્રિડ 70% ડબલ્યુજી @ 14 ગ્રામ પ્રતિ એકર 200 લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
302
1
અન્ય લેખો