કપાસ માં લીલા તડતડીયા નું સંક્રમણ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસ માં લીલા તડતડીયા નું સંક્રમણ !
ખેડૂત નું નામ: રમેશ ગંભાવા. રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : ફ્લોનીકામિડ 50% ડબલ્યુપી @ 8 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટરમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
21
9
અન્ય લેખો